STEM-education

Що таке STEM-освіта?  What is STEM-education?

    STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових знань. Але, звісно, STEM-освіта – це не тільки «навчання навпаки».

  Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні навички, що можуть зробити наше життя простіше, наприклад створення «розумного дому» чи "розумного кабінету".

  В Україні тематика STEM освіти також набирає популярності. Навіть існує державна установа – Інститут модернізації змісту освіти, що зазначає важливість STEM освіти для України та працює над впровадженням даної методики в освітніх закладах.

 

STEM-education is often called "contrary instruction." Chain "from theory to practice" in STEM usually the reverse: first - the game, inventing and DIY hardware device, and then, in the course of this work - mastering theory and new knowledge. But, of course, STEM-education - is not only "teaching contrary."

  Abbreviation STEM stands for Science (Science), Technology (Technology), Engineering (Engineering) and Mathematics (Mathematics). These trends underpin this method of education. The data subjects studied are not alone, as we used to, but in the complex. Of great importance is the practical application of knowledge. The child not only acquainted with new areas of exact sciences and engineering, and learning to implement learned in practice. Students receive practical skills that can make our lives easier, such as the creation of "smart house" or "smart office".

 

  In Ukraine theme STEM education is also gaining popularity. Even there is a state institution - Institute of modernization of educational content, indicating the importance of STEM education in Ukraine and working on the introduction of this methodology in educational institutions.

Чим STEM відрізняється від звичайної  школи?

     По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.

   Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад  S4A, Lego, Arduino, RaspberryPi. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у початковій школі.

Які навички отримує дитина в процесі навчання?

     На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина отримує набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що склалися між учнем та вчителем, що дає можливість більш об'єктивно оцінювати прогрес. За рахунок такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність. Зі слів Елада Інбара, засновника компанії, що займається інтеграцією роботів у навчальний процес шкіл Сполучених Штатів, коли діти взаємодіють роботами, вони легше сприймають власні помилки. У нього є  досвід використання роботів для вивчення навіть гуманітарних напрямів таких, як мова.

   Навички критичного мислення та глибокі наукові знання отримані в результаті навчання за STEM, дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства.

 

Які перспективи для дитини, що навчалася за методикою STEM?

   Вже зараз відчувається недостача спеціалістів сфер STEM. Згідно досліджень організації Change the Equation, у Сполучених Штатах на одного потенційного працівника в середньому припадає 1,7 відкритих вакансій у галузях STEM. При цьому конкуренція в інших галузях складає приблизно 4,1 кандидата на одну позицію.

        Бюро статистики робочої сили Сполучених Штатів стверджує, що до 2018 року попит на спеціалістів сфер STEM буде  зростати.

    Більше про дослідження та перспективи STEM освіти у світі можна прочитати по цьому посиланню.

    При чому такі тенденції спостерігаються й в інших розвинених країнах, таких як Великобританія та Німеччина, де також відчутна недостача спеціалістів за такими напрямами, як математика, природничі науки, комп'ютерні науки та технології.

      На конференції iForum 2016 в Києві було розглянуто питання перспектив STEM освіти в Україні. Тут можна подивитися лекцію з форуму на тему «STEM в Україні. Бути чи не бути?».

 

         Які є способи впровадження STEM принципів в процес розвитку дитини?

   Не дивлячись на стрімкий розвиток даної методики освіти, можуть пройти роки, поки вона буде широко поширена в українських школах. На щастя я  не чекаю державних реформ, а вже зараз залучаю дітей до знайомства зі STEM напрямами. Одним із рішень  є домашні учнівські конструктори Lego, подарований мені моїми синами-студентами вузів України набір Arduino,   отриманий набір Arduino та RaspberryPi  від участі у Всеукраїнському проекті ""ШКОЛА SMART"– Arduino&RaspberryPi". Учасниками проекту стали 8 шкіл, котрі  першими в Україні  впроваджують його. Організатор та наставник у  нас - Наука України

      Так робототехніка та LEGO-конструювання стали у  школі інструментами із запровадження STEM-освіти.

    Я синхронізую інформатику(ІoT- мікроклімат в кабінеті онлайн, програмування ) з усіма іншими предметами. Аналізуємо – як можуть учні «зв'язати» ту чи іншу тему з природознавством ( рослини у картині з живих квітів), хімією (добрива для підживлення вазонів), фізикою ( підключення світлодіодів, сенсорів до Arduino та RaspberryPi), музикою (прослуховування та запис звуків для програмування в середовищі S4A( Scratch&Arduino), інженерія (створення власних роботів - "робот-поливальник" та "творча людина-робот"), математикою(фігури, числові значення), образотворче мистецтво ( назви кольорів, створення спрайтів),  щоб це була не «наука в собі», а навчання в житті, яке можна було б використати в інших галузях.

      У мене є учні, котрі вже почали проявляти особливу зацікавленість точними науками. І тому,  щоб вони розвивалися у даному напрямку, обрала  STEM-освіту, яка є тим інструментом, що забезпечить їх успіх у світі майбутнього. 

 

What STEM different from the usual school?

     First, change our usual form of teaching when the lesson is built around a teacher. According to STEM technique, the focus is practical task or problem. Students learn to find ways to address not in theory, but right now by trial and error.

   In addition, beginning with the early stages of learning in the classroom using specialized tools, such S4A, Lego, Arduino, RaspberryPi. Usually children begin familiarity with programs in first year of university, but the technique STEM - already in elementary school.

What skills gets the child in the learning process?

     Unlike classic, in our understanding, education, STEM child gets a lot more autonomy. The process of learning is much less affected relations established between student and teacher, enabling more objectively assess progress. Due to this autonomy, the child learns to be independent, make their own decisions and take responsibility for them. According Elada Inbara, founder of the company engaged in the integration of robots in the educational process of US schools where children interact with robots, they are easier to perceive their error. He has experience in the use of robots to explore even humanitarian areas such as language.

   Critical thinking skills and deep scientific knowledge obtained through studying STEM, allow the child to grow innovator - the engine of human development.

 

What are the prospects for a child who studied the technique STEM?

   Already there is a shortage of specialists in areas of STEM. According to the research organization of Change the Equation, the United States, other potential employee an average of 1.7 vacancies in STEM fields. This competition in other sectors is about 4.1 candidates for one position.

        Bureau of Statistics labor force of the United States says that by 2018 the demand for STEM specialist areas will increase.

    More about the research and prospects of STEM education in the world can be found on this link.

    Moreover, the following trends are observed in other developed countries such as Britain and Germany, which also feel the shortage of specialists in areas such as mathematics, science, computer science and technology.

      The conference iForum 2016 in Kiev considered the prospects of STEM education in Ukraine. Here you can find lecture forum on «STEM in Ukraine. To be or not to be?".

 

         What are the ways of implementing STEM principles in the development of the child?

   Despite the rapid development of this method of education can take years before it will be widely distributed in Ukrainian schools. Fortunately I do not expect government reforms, and now attract children to get acquainted with STEM fields. One of the solutions is home student designers Lego, I presented my sons, university students set Ukraine Arduino, Arduino and the resulting set RaspberryPi of the national project "" School SMART "- Arduino & RaspberryPi". Project participants were 8 schools that are first in Ukraine to implement it. Organizer and coach here - Science of Ukraine.

      So robotics and LEGO-construction tools were at school with introducing STEM-education.

    I synchronize with all other science subjects. Analyze - how students can "connect" a particular topic of science (the plant in the painting of flowers), chemistry (fertilizers to feed vases), physics (connecting LEDs, sensors to Arduino and RaspberryPi), music (listening and recording sounds for programming in S4A (Scratch & Arduino), engineering (creating your own work - "robot polyvalnyk" and "creative person robot"), mathematics (figure numerical values), art (names of colors, creating sprites) that is was not "a science" and training in life that can Blvd. be used in other industries.

      I have students who have already begun to show particular interest in the exact sciences. And the fact that they have evolved in this direction, chose STEM-education, which is a tool that will ensure their success in the world of the future.
Юрій Тростянчин

Yuri TrostyanchynWinner - Public Award Choice

Application for success!

Stem-project work team grade 4 students. Implementation of STEM education in primary school.

by Anna Savitska -

 Chervonogradska School, Lviv region - (Ukraine)